Accessibility.GoToContent

Samfunnsansvar 

Scanbad har fokus på forretningsdrevet samfunnsansvar på alle områder. Helt fra vårt valg av råvarer og leverandører, over våre interne prosesser og det sosiale arbeidsmiljøet i virksomheten til leveranser av produkter.

Vi har en formulert miljøpolitikk som vi etterlever i våre bestrebelser på å minimerer miljø- og klimabelastningen. Ut fra devisen om at mange bekker små gjør en stor å, forsøker vi å handle miljømessig og sosialt ansvarlig i stort og smått. På våre arbeidsplasser legger vi stor vekt på arbeidsmiljø og sosial trivsel. Hos Scanbad legger vi vekt på menneskelig forskjellighet og mangfold.

Vi vil

 • Drive en samfunnsansvarlig forretning

 • Være en god partner, som både forbrukere og forhandlere kan velge med ro i sinnet og god magefølelse.

 • Ta ansvar for det samfunnet vi er en del av.

 • Være en arbeidsplass der medarbeiderne våre trives og er stolte over å jobbe. Det gir arbeidsglede og dermed høy produktkvalitet.

 • Fokusere på å øke lokal sysselsetting gjennom vekst.

 • Skape et dynamisk arbeidsmiljø og få kvalifiserte medarbeidere til regionen.

 • Være engasjert gjennom ulike sponsing både regionalt og lokalt.

Scanbads tiltak for å drive en samfunnsansvarlig forretning

 • Vi støtter utdanningssystemet og samarbeider med utdanningsinstitusjoner både lokalt og regionalt. Vi tilbyr både lærlingplasser, praktikantstillinger og praksisplasser.

 • Vi tar ansvar for å få unge inn på arbeidsmarkedet og tilbyr hvert år lærlingplasser innen salg, administrasjon, innkjøp, lager, osv., samt muligheten til å fullføre den avsluttende oppgaven innen vår virksomhet.

 • Vi tar et aktivt ansvar for å integrere etniske minoriteter og mennesker som har vanskelige vilkår på arbeidsmarkedet, f.eks. mennesker med nedsatt arbeidsevne.

 • Hos Scanbad er det plass til forskjellige religioner og meninger. Som en virksomhet er vi nøytrale når det gjelder religion. Vi er 11 forskjellige nasjonaliteter fordelt på 220 medarbeidere.

 • Vi er engasjert i lokalsamfunnet med sponsing til Stafet for Livet, Sønderjyske i fotball, Maja Alm orienteringsløper og Daniel Sommerkorn triatlet. 

Scanbad er et internasjonalt selskap. Våre ansatte er i kontakt med både offentlige og private organisasjoner, kunder og andre forretningspartnere både i inn- og utland. Scanbad støtter den internasjonale innsatsen for å bekjempe korrupsjon.

Nulltoleranse for korrupsjon og økonomisk kriminalitet

Hos Scanbad er vi fast bestemt på å opprettholde de høyeste standardene for integritet og arbeidsetikk blant våre ansatte og på tvers av alle aktivitetsområder. Vår anti-korrupsjonspolicy og dens etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte som jobber i Scanbad og dets datterselskaper. Formålet er å sikre og støtte atferd og arbeidsetikk preget av høye standarder til personlig og organisatorisk integritet, både internt og eksternt i forhold til samarbeidspartnere. Våre retningslinjer for antikorrupsjon gir råd til de ansatte om nødvendig atferd hvis de blir konfrontert med korrupsjon, korrupte praksiser eller korrupte uttalelser, og når de arbeider for å forhindre korrupsjon.

Hva er korrupsjon?

Korrupsjon er definert som misbruk av betrodd makt for privat vinning. Det påvirker alle hvis liv, levebrød eller lykke er avhengig av integriteten til mennesker i en maktposisjon. Det truer stabiliteten og sikkerheten i samfunnet, og det undergraver demokratiske institusjoner og verdier.

Denne definisjonen tilsvarer begrepet korrupsjon i den danske straffeloven og i internasjonale antikorrupsjonskonvensjoner, og den omfatter situasjoner der bestikkelser tas og gis, samt andre former for aktiv eller passiv korrupsjon.

Korrupsjon er best kjent i form av bestikkelser, bedrageri, underslag eller utpressing. Korrupsjon innebærer imidlertid ikke bare at penger skifter hender; det kan også omfatte yting av tjenester for å oppnå ytelser, som gunstig behandling, særskilt beskyttelse, ekstratjenester eller raskere saksbehandling.

Hva er økonomisk kriminalitet?

Økonomisk kriminalitet anses generelt for å omfatte følgende lovbrudd; svindel, elektronisk kriminalitet, hvitvasking, terrorfinansiering, bestikkelser og korrupsjon.

Økonomiske etiske retningslinjer

Alle ansatte ved Scanbad og dets datterselskaper skal respektere og fremme prinsippene i retningslinjene nedenfor:

 • Vi vil unngå enhver konflikt – reell eller potensiell – mellom personlige og/eller bedriftsinteresser og interessene til det omkringliggende samfunnet.
 • Vi vil ikke gi eller akseptere noen form for bestikkelser.
 • Maktmisbruk. Vi vil ikke prøve å påvirke noen gjennom maktmisbruk eller trusler for egen vinning.
 • Vi vil ikke lure, svindle eller misbruke tillit for å oppnå urettferdige eller uærlige fordeler.
 • Underslag. Vi vil ikke misbruke eiendeler som er betrodd oss.
 • Gaver og tjenester. Vi vil ikke direkte eller indirekte gi eller motta gaver eller tjenester som kan påvirke vår ytelse eller dømmekraft. Dette inkluderer imidlertid ikke sporadiske gaver og mindre gaver.
 • Nepotisme og favorisering. Vi vil ikke favorisere venner, familie eller nære personlige relasjoner ved rekruttering, kjøp, konsulenthjelp eller annen bistand.
 • Vi vil opprettholde prosedyrer og kontroller for identifisering og verifisering av forretningspartnere for å beskytte mot økonomisk kriminalitet og hvitvasking av penger.
 • Informasjon og åpenhet. Vi vil sørge for at alle ansatte er kjent med denne policyen.