Accessibility.GoToContent

FRA VERDIBASERTE HOLDNINGER TIL SAMFUNNSANSVARLIGE HANDLINGER

Scanbad "Code of Conduct"" er et sett spilleregler for samarbeidet mellom Scanbad og våre leverandører. Kravene i vår "Code of Conduct" er basert på kjernekonvensjonene i ILOs erklæring om grunnleggende arbeidstakerrettigheter, og vi forventer at våre leverandører lever opp til dem. Spillereglene skal sikre at alle våre produkter fremstilles på en måte så vi lever opp til målsetningen vår om å handle ansvarlig overfor alle grupper av interessenter. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere støtter internasjonale standarder for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon.

Scanbad anerkjenner FNs Verdenserklæring om Menneskerettigheter (1948) og International Labor Organizations åtte kjernekonvensjoner om grunnleggende arbeidstagerrettigheter (1998). Scanbad anerkjenner også Verdens handelsorganisasjons (WTO) retningslinjer og anbefalinger, og det er et krav at våre leverandører er medlem av WTO. Vi krever også at våre leverandører skal overholde EUs regelverk REACH og RoHS.

Vi vil

 • Bestrebe oss på å etablere et langvarig samarbeid med våre leverandører til gjensidig fordel for begge parter, og i forbindelse med inngåelse av avtaler er konstruktiv dialog med leverandørene en del av prosessen. 

 • Velge våre leverandører og samarbeidspartnere basert på kriterier som kvalitet, tilgjengelighet, ytelse, pålitelighet, service og pris.

 • Basere samarbeidet vårt på gjensidig tillit, og vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere skal overholde rettferdig og etisk forretningspraksis. Vi hverken betaler eller mottar bestikkelser eller andre ulovlige betalinger for å skaffe eller opprettholde forretningsvirksomhet.

Scanbads tiltak for å leve opp til vår "Code of Conduct"

 • Samtlige leverandører til Scanbad-konsernet skal sørge for et sunt og sikkert arbeidsmiljø for alle medarbeidere.

 • Medarbeiderne skal ha frihet til å organisere seg og rett til kollektive forhandlinger i overensstemmelse med gjeldende lover.

 • De alminnelig gjeldende nasjonale eller lokale lovene vedrørende beskjeftigelse skal gjelde for medarbeiderne.

 • Arbeidstiden skal gjensidig avtales mellom virksomheten og medarbeiderne.

 • I virksomheter med organiserte fagforeninger bør arbeidstiden defineres gjennom kollektiv avtale.

 • Alle barn har rett til en barndom og til en utdannelse.

 • Leverandører skal sikre at deres virksomhet ikke beskjeftiger barn under 15 år eller barn under den undervisningspliktige alder.

 • Der hvor nasjonal lovgivning tillater det kan barn mellom 12 og 15 år utføre lettere arbeid noen få timer om dagen under forutsetning av at dette ikke skjønnes å skade deres fysiske eller psykiske helse og utvikling, og heller ikke forhindrer skolegang.

 • Scanbad-konsernet samarbeider ikke med leverandører som diskriminerer.

 • Scanbads målsetting er at alle leverandører utenfor EU skal bekrefte at de er kjent med og etterlever vår "Code of Conduct". Samtidig streber vi etter å gjennomføre og dokumentere revisjoner for leverandører utenfor EU.