Accessibility.GoToContent

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Scanbad

 

1. GENERELT

 1. Salgs- og leveringsbetingelsene nedenunder er gjeldende for alle leveranser fra Scanbad, hvis ikke annet er avtalt mellom partene.

 2. Kjøpers eventuelle egne forretnings- eller innkjøpsavtaler har kun virkning, såfremt de skriftlig er akseptert av Scanbad.

2. PRODUKT OG PRISINFORMASJON

 1. Opplysninger i produktinformasjon, brosjyrer og prislister er kun bindende, hvis de inngår som en del av partenes skriftlige avtale.

 2. Tegninger, målskisser og lignende er ikke bindende på detalj nivå. Det tas forbehold om konstruksjonsendringer. Prislister, brosjyrer og lignende kan endres uten varsel, og det tas forbehold om moms- og prisendringer, trykkfeil og utsolgte varer.

 3. Det er kjøpers ansvar å sørge for at Dansanis produkter overholder gjeldende lovgivning i importlandet, før de tas i bruk.

3. TILBUD OG BESTILLING

 1. Hvis ikke annet er avtalt gjelder skriftlige tilbud i 8 dager.

 2. Alle tilbud gis med forbehold om mellomsalg.

 3. Hvis det i tilbudet ikke er satt noen akseptfrist bortfaller tilbudet etter 8 dager.

 4. Tilbud avgitt muntlig er alene å betrakte som ikke bindende.

 5. Ordre som er større eller mindre enn i tilbudet gir Dansani rett til å endre pris- og leveringsbetingelser.

 6. Det foreligger ingen avtale om salg og levering før Dansani har sendt ordrebekreftelse, eller på annen måte skriftlig bekreftet avtalen.

 7. Hvis ordrebekreftelsen ikke stemmer overens med kjøpers bestilling, er det kjøpers ansvar å reagere omgående. Skjer ikke dette, vil ordrebekreftelsen være bindende.

 8. Tilbud, proformafaktura og annen korrespondanse er ikke gjeldende uten en ordrebekreftelse.

 9. Når ordrebekreftelsen er endelig, er det likevel mulig å endre en ordre mot et gebyr på 20% av varen. Spesielle bestillinger kan ikke endres.

 10. Hvis en ordre blir annullert eller endret har Dansani rett til et gebyr som dekker Scanbads kostnader.

4. LEVERING

 1. De internasjonale regler ”Incoterms 2020” er gjeldende for alle leveranser mellom kjøper og Dansani.

 2. Leveringstider er alene å betrakte som indikativ. Skulle det oppstå forsinkelser kan Scanbad utsette bekreftet levering i opptil 30 dager, uten at kjøper av den grunn kan annullere ordren.

 3. Når det gjelder betaling er alle deleleveranser å betrakte som selvstendige ordre.

 4. Alle leveranser er betinget av at leveringsstedet ligger til farbar vei. Kjøper er ansvarlig for omgående avlessing og kontroll av varen.

 5. Kjøper kan under ingen omstendighet kreve erstatning på grunn av forsinket levering.

5. PRISER, SKATTER OG AVGIFTER

 1. Priser fremgår av Scanbads gjeldende prislister eller av ordrebekreftelsen. Scanbads veiledende priser er inklusive moms og gjelder derfor kun i landet som prislisten er utarbeidet for. Hvis ikke annet er avtalt vil det ved leveranser under 500 euro bli lagt til et gebyr.

 2. Hvis ikke annet er avtalt gjelder bestillings dagens priser.

 3. Hvis ikke annet er avtalt er det kjøpers ansvar å stå for eventuelle kostnader til importtoll og andre lignende avgifter samt eventuelle utgifter til godkjennelse av produktet.

 4. Scanbad forbeholder seg retten til å endre priser inntil en gyldig ordrebekreftelse foreligger.

6. BETALING

 1. Hvis ikke annet er avtalt løper betalingsfristen fra fakturadato.

 2. Scanbad kan forlange kontant betaling eller at kjøper stiller sikkerhet for betaling.

 3. Hvis kjøper ikke vil motta varen på avtalt tidspunkt er han forpliktet til å betale som om leveringen hadde skjedd.

 4. Ved forsinket betaling har Scanbad rett til å beregne rente med 2% pr. måned. Scanbad kan også holde tilbake leveranser inntil forfalte fakturaer er betalt.

 5. Kjøper kan ikke trekke fra kostnader i betalingen for eventuelle krav som fremsettes mot Scanbad , hvis dette på forhånd ikke er skriftlig akseptert. Reklamasjoner berettiger heller ikke til å tilbakeholde betaling. Kjøper har kun rett til å holde tilbake betaling for eventuelle manglende delleveringer i forhold til delleveringens størrelse.

7. EIENDOMSFORBEHOLD

 1. De solgte varer er Scanbads eiendom inntil betaling har funnet sted. Dette hvis forbeholdet er gyldig etter gjeldende lov.

8. RETUR AV VARER

 1. Varer mottas kun i retur etter forutgående avtale med Scanbad, hvor returnummer er spesifisert.

 2. Hvis ikke annet er avtalt er det en betingelse for kreditering at varene er i ubeskadiget stand i ubrutt original emballasje.

 3. Hvis ikke annet er avtalt må kjøper dekke alle kostnader som frakt etc. i forbindelse med returen.

 4. Ved kreditering forbeholder Scanbad seg retten til å motregne et returgebyr på minimum 20% av fakturabeløpet.

 5. Spesialbestilte varer kan ikke returneres.

 6. Feilbestilte standardvarer returneres innen 60 virkedager fra fakturadato.

 7. Returforsendelsen må skje innen 30 virkedager etter utstedelse av returnummer, hvoretter returretten bortfaller.

 8. Varer som ikke er inkludert i vårt nåværende salgsmateriell vil ikke bli returnert.

 9. Varer med en kjøpesum under DKK 150, - ekskl. moms returneres ikke.

9. UNDERSØKELSESPLIKT OG REKLAMASJON

 1. Det påhviler kjøperen å undersøke varen straks ved mottagelse.

 2. Hvis kjøperen mener at leveransen er ufullstendig eller beheftet med feil, skal han senest 7 dager etter mottagelse varsle Scanbad.

 3. Kjøperen er forpliktet til å informere Scanbad om eventuelle produktfeil umiddelbart etter å ha oppdaget dette, uavhengig av lengden på garantiperioden. Overholdes ikke dette kan Scanbad avvise reklamasjonen.

 4. Transportskader refunderes bare hvis varene er berettiget ved mottak av skaden på forsendelsesbrevet. En kopi av forsendelsesnotatet vil bli sendt til Scanbad e-post.

 5. Scanbad giver 10 års garanti på produksjonsfeil på baderomsmøblene og 5 års garanti på håndkletørkere*. Gjeldende produktgaranti gjelder kun ved normalt bruk. Hvis en defekt oppstår i garantiperioden på grunn av feil eller uhensiktsmessig bruk, feil montering eller vanlig slitasje har Dansani rett til å avvise reklamasjonen og fakturere for omkostninger i forbindelse med reklamasjonsbehandlingen.

 6. Ved retur av mangelfulle varer må produktet og emballasjen fremstå som uskadet. Varen returneres i originalemballasjen.

 7. Kjøper er selv ansvarlig for at produktet egner seg til sitt behov.

 8. Scanbad aksepterer ikke reklamasjoner hvis produktet er videre bearbeidet eller på annen måte inngår i kjøpers produkt.

 9. Regninger for eventuelle direkte kostnader som kjøper mener Scanbad skal dekkes, aksepteres ikke uten forutgående skriftlig avtale.

 10. Ut over overnevnte har kjøper ingen misligholds krav. Scanbad hefter heller aldri for f.eks. driftstap eller andre indirekte kostnader.

10. PERSONDATA

 1. Personopplysningsloven gjelder i Scanbads handel med kunder og leverandører.

 2. Scanbad mottar personlig identifiserbare data fra våre kunder, noe som er nødvendig for å oppfylle salget. Dette gjelder både for leveranser sendt direkte til sluttbrukere, men også for klager og annen kommunikasjon om spesifikke bestillinger.

 3. Dette betyr, at Scanbad mottar informasjon som sluttbrukerens navn, adresse, e-post, telefonnummer og ordrenummer og spesifikke leveringsforespørsler.

 4. For at vi skal kunne levere bestillingen til sluttbrukeren, er det nødvendig å videreformidle den samme informasjonen til transportøren vår.

 5. Våre kunder er selv databehandlere for informasjonen som formidles til Scanbad, og det er derfor en databehandleravtale ikke skal inngås.

 6. Informasjon gitt til Scanbad vil bare bli brukt til faktisk levering eller klage. Scanbad bruker ikke informasjonen til noe annet formål, f.eks. (men ikke begrenset til) reklame og videre kommunikasjon til kunden. Scanbad formidler ikke informasjon til uvedkommende. Scanbad ansatte blir instruert her.

 7. Tilsvarende blir Scanbads ansatte informert om at i kommersielle formål blir personlig identifiserbar informasjon om dem utvekslet med Scanbads kunder, leverandører og forretningspartnere generelt.

11. INTELLEKTUELLE RETTIGHETER

 1. Alle produktdesign, tegninger og tekniske dokumenter som overlates til kjøper er Scanbads eiendom. Dokumentene må ikke kopieres eller gis til tredjepart med henblikk på kopiering. Overtredelse medfører, at Scanbad kan kreve kompensasjon for alle kostnader inkludert fortjeneste.

12. PRODUKTANSVAR

 1. For produktansvar gjelder de til enhver tid gjeldende regler i henhold til brukerlandets lov. Alt produktansvar som ikke er bestemt ved lov, men alene som et resultat av gjeldende praksis aksepteres ikke av Scanbad .

 2. Dansani er aldri ansvarlig for f.eks. driftstap, tapt arbeidsfortjeneste og andre indirekte tap.

 3. Dansani er kun ansvarlig, hvis en skade kan dokumenteres å ha vært forårsake av feil eller forsømmelse av Scanbad eller dennes ansatte. Scanbad er ikke ansvarlig hvis skriftlige instruksjoner om produkter etc. har ført til misforståelser.

 4. I det omfang Scanbad måtte bli pålagt produktansvar ovenfor tredjemann, er kjøper pliktig til å holde Scanbad skadesløs for ansvar, som rekker ut over overnevnte begrensninger.

13. FORCE MAJEURE

 1. Følgende omstendigheter medfører ansvarsfrihet når de inntreffer etter at avtalen er inngått og forhindrer dens oppfyllelse eller gjør den urimelig byrdefull. Arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet som partene ikke er herre over, som brann, krig, uforutsett militær innkallelse, epidemier og naturkatastrofer, rekvirering, beslagleggelse, opprør og uroligheter, restriksjoner og mangel på transportmidler, valutarestriksjoner, generell mangel på varer, inngrep fra statlige myndigheter eller EU samt mangler og forsinkelser fra Scanbads leverandører, som skyldes noen av de nevnte punkter.

14. TVISTER OG VOLDGIFT

 1. Enhver eventuell tvist eller uenighet mellom Scanbad og kjøper, som ikke kan løses via forhandlinger skal om ikke annet er spesielt avtalt avgjøres etter norsk rett eller voldgift.

*Vår utvidede produktgaranti gjelder produkter kjøpt etter 1/1-2021. For produkter som er kjøpt tidligere, gjelder en produktgaranti på 5 år.